s.v. DWO is opgericht in 1939 en ligt op een schitterende locatie in het Zoetermeerse Westerpark. De vereniging beschikt in totaal over zeven speelvelden waarvan vier kunstgrasvelden met verlichting, zodat er het gehele seizoen vrijwel onbeperkt getraind en gespeeld kan worden. Lees meer...


moduleheader-nieuws-transp

Zoeken

moduleheader dwoagenda nobg
(klik)


moduleheader-evenementen-transp

2 april 2018
D Toernooi (JO13)


10 mei 2018
Vrouwen en
meiden
toernooi


21 mei 2018
E Toernooi (JO11)


2 juni 2018
F Toernooi (JO9)


2 juni 2018
F Toernooi (JO8)


2 juni 2018
Mini Pupillen
Toernooi (JO7)

 9 juni 2018

International Westerpark Trophy


16 juni 2018
C Toernooi (JO15)


23 juni 2018
Clubgevoel
voetballen, koken,
eten en feest

clubgevoel2018 logo


banner facebook noframe
 
 
soccerstars250x250
 
calibris-bord1
 
knvb qa
 

 

moduleheader-normenwaarden-transp
moduleheader-huishoudelijkreglement-transp
moduleheader-statuten-transp
 
Wat voorop staat
Een lid of functionaris van sv DWO dat te maken krijgt met ongewenst gedrag moet eerst via informele weg daarvoor proberen een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door de veroorzaker op diens gedrag te wijzen en te vragen om daarmee op te houden.
Als een oplossing via de informele weg niet lukt dan kan het inschakelen van een vertrouwenspersoon/vertrouwenscommissie uitkomst brengen.
De aard en mate van het ongewenst gedrag bepalen de keuze die het lid of functionaris maakt uit de mogelijkheden die deze regeling biedt. Bij ongewenst gedrag gaat het om het gedrag waarbij de persoonlijke integriteit en daarmee ook het individuele belang van het lid of functionaris in het geding is. Een variant van ongewenst gedrag is aan de orde wanneer een lid of functionaris te maken krijgt met situaties waarbij het algemeen maatschappelijke en/of het belang van sv DWO in het geding is.
NB: Het staat een lid of functionaris vrij een eigen vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze eigen vertrouwenspersoon wordt verzocht van de hem/haar ter kennis gebrachte klacht verslag uit te brengen aan de in deze regeling bedoelde vertrouwenspersonen. Dit bevordert dat ook deze meldingen van ongewenst gedrag een plaats krijgen in en deel uitmaken van de rapportage die de vertrouwenspersonen jaarlijks uitbrengen aan het bestuur.
Daarnaast mag een lid of functionaris uiteraard ook rechtstreeks een klacht indienen bij het bestuur.
Artikel 1. Begripsomschrijving
Onder ongewenst gedrag wordt in deze regeling verstaan:
1. Gedrag dat de persoonlijke integriteit van het lid schendt zoals:
◊ seksuele intimidatie (bijvoorbeeld ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken van seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische teksten of afbeeldingen);
◊ agressie en geweld (bijvoorbeeld het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen);
◊ discriminatie door uitspraken over, handelingen tegen, beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
Het ongewenst gedrag houdt rechtstreeks verband met activiteiten binnen
sv DWO en daarbij is tevens sprake van een van de volgende omstandigheden:
- het onderwerpen aan het ongewenste gedrag wordt gebruikt als voorwaarde om de betreffende persoon te weren voor bepaalde activiteiten;
- het onderwerpen aan of het afwijzen van het ongewenste gedrag wordt gebruikt als basis voor beslissingen die voorde betreffende persoon nadelig zijn;
- het ongewenst gedrag heeft tot doel of als gevolg dat het functioneren van de betreffende persoon (in de vereniging of in een team) wordt aangetast en/of dat een intimiderende, vijandige en onaangename omgeving wordt gecreëerd;
- het misbruik maken van bevoegdheden, die op grond van de binnen de vereniging vervulde functie zijn verleend.
2. Een (vermeende) misstand die schadelijk is voor het algemeen maatschappelijke en/of belang van sv DWO en die het individuele belang van de medewerker te boven gaat.
Artikel 2. Vertrouwenscommissie
1. Het bestuur van sv DWO wijst twee vertrouwenspersonen aan, een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon, bij wie een lid of functionaris van sv DWO terecht kan die met ongewenst gedrag in aanraking is gekomen. De vertrouwenspersonen worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen vervolgens worden herbenoemd.
2. Een lid of functionaris die te maken krijgt met ongewenst gedrag kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon om over het ongewenste gedrag van gedachten te wisselen, advies in te winnen of zich te laten bijstaan in te ondernemen acties.
3. Beide vertrouwenspersonen vormen de vertrouwenscommissie van sv DWO en leggen hun werkwijze vast.
Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon
1. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gegrondheid van de klacht over ongewenst gedrag en adviseert het lid of functionaris over het al dan niet voorleggen hiervan aan degene op wie de klacht betrekking heeft, dan wel aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van het gedrag kan door de vertrouwenspersoon op verzoek van het lid of functionaris een bemiddelingspoging worden ondernomen, dan wel worden gepoogd de (vermeende) misstand op te lossen.
2. Tot de taken van de vertrouwenspersoon behoren onder meer:
- het fungeren als aanspreekpunt voor het lid of functionaris die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd;
- het opvangen, begeleiden en van advies dienen van het lid of functionaris alsmede het zo nodig doorverwijzen naar ter zake deskundigen;
- het inwinnen van inlichtingen die noodzakelijk zijn om tot een goed inzicht te komen over de klacht en de mogelijkheden om te komen tot een oplossing;
- het adviseren of behulpzaam zijn van het lid of functionaris bij eventueel verder te nemen stappen;
- het geven van voorlichting over het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag;
- erop toezien dat het indienen van een klacht c.q. het signaleren van een (vermeende) misstand de positie van het lid of functionaris op geen enkele wijze in gevaar brengt;
- het verzorgen van een jaarlijkse rapportage aan het bestuur.
3. De vertrouwenspersoon verricht geen handelingen voor het lid of functionaris dan met diens uitdrukkelijke instemming.
4. De vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht c.q. geheimhoudingsplicht over de hem/haar ter kennis gekomen feiten die de privacy van het lid of functionaris kunnen schaden. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van het lid of functionaris is afwijking hiervan mogelijk.
5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur informeren over gevallen van ongewenst gedrag die hij/zij heeft gehoord zonder dat een formele klacht is ingediend.
Artikel 4. Positie vertrouwenspersoon
1. De vertrouwenspersoon is volkomen onafhankelijk
2. De vertrouwenspersoon ontvangt voor zover noodzakelijk van het Bestuur van
sv DWO de faciliteiten/ondersteuning die nodig zijn om de taken naar behoren te kunnen vervullen.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er klachten zijn over het gedrag of twijfels bestaan over het integer handelen van leden of functionarissen van sv DWO. Leden of functionarissen van sv DWO kunnen met hun klacht(en) terecht bij een vertrouwenscommissie.
Indien sprake is van ernstige misstanden (zoals mishandeling, ernstige bedreiging) wordt echter direct door het bestuur ingegrepen. Deze vormen van ongewenst gedrag vallen niet onder de regeling van vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is er voor de leden en functionarissen van sv DWO die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals:

- agressie en geweld

- seksuele intimidatie ongewenste intimiteiten

- pesten

- discriminatie

 
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
  • het verzorgen van eerste opvang van een lid of functionaris die is lastiggevallen en die hulp en/of advies nodig heeft;

- het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;

- het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden;

- het desgewenst begeleiden, als het lid/functionaris de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur

- het eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;

- het registreren van gevallen van ongewenst gedrag

- Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht!

  • De Vertrouwenscommissie bestaat uit twee vertrouwenspersonen, te weten
mevrouw Joske van der Poel (06-22978538) en de heer Hans Brokamp (06-20430701).
Zij zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar.
Een lid of functionaris die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, kiest zelf met welke vertrouwenspersoon hij/zij contact opneemt.
Echter duidelijk moet zijn dat de beide vertrouwenspersonen niet volkomen onafhankelijk van elkaar hun functie uitoefenen.
De vertrouwenscommissie heeft daarom de volgende werkwijze vastgelegd:
  1. De benaderde vertrouwenspersoon zal aan het desbetreffende lid of functionaris duidelijk maken dat over de klacht overleg wordt gevoerd met de andere vertrouwenspersoon en dat bij het eerste gesprek met diegene die de klacht heeft ingediend in principe beide vertrouwenspersonen aanwezig zijn.
  2. Diegene die de klacht heeft ingediend, bepaalt in hoeverre de andere vertrouwenspersoon actief aan het gesprek deelneemt of slechts als toehoorder fungeert.
  3. In principe vindt wederhoor plaats: de veroorzaker wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar verhaal te vertellen over het onderwerp van de klacht.
  4. Bij elke handeling van de vertrouwenscommissie staat waarborging van de privacy voorop. Gesprekken worden dan ook niet bij sv DWO gevoerd, maar elders.
  5. Voordat een actie wordt ondernomen wordt door de vertrouwenscommissie eerst uitdrukkelijk toestemming gevraagd van diegene die de klacht heeft aangekaart. Zonder uitdrukkelijke instemming onderneemt de vertrouwenscommissie niets.
  6. Diegene die klacht heeft aangekaart wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de bevindingen, en in ieder geval wanneer een nieuwe actie is vereist of wenselijk is.

ad_volvoniham-130x100ad_mulder_naai-130x100sponsor 130x100 blinkersponsor 150x120 mrtpad_w-van-den-heuvel-130x100ad_passendhypotheekadvies-130x100